راه حل ها

سیستم های مرکزی تامین گاز
آزمایشگاه های تست خوردگی در محیط H2S
سیستم های نمونه گیری
طراحی و ساخت محل نگه داری سیلندرهای گاز
پانلهای کنترل و مانیتورینگ گاز
سیستم های محافظت نیتروژنی
طراحی و ساخت یونیت خدمات ایمنی H2S